Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej TVPomaga (dalej również „Serwis”).

 1. Informacje ogólne, dane kontaktowe
  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest Fundacja Telewizja Pomaga, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985913, REGON: 522750790, NIP: 7972080332 (zwana dalej również „Administratorem”).
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Fundacja Telewizja Pomaga, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec, adresem e-mailowym kontakt@tvpomaga.pl lub numerem telefonu +48 502 659 068.
 2. Najważniejsze zasady
  1. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Serwisu, jak również dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.
  3. Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem.
 3. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
  1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  3. W ramach ogólnego pojęcia „danych osobowych” RODO wyróżnia tzw. „szczególne kategorie danych”. Do szczególnych kategorii danych należą dane osobowe ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
  4. Wśród danych osobowych, które przetwarza Administrator mogą znaleźć się szczególne kategorie danych, w postaci danych o stanie zdrowia.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych – ogólne informacje
  1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w szczególności związku z:
   1. świadczeniem usług drogą elektroniczną,
   2. rozpatrywaniem reklamacji związanych ze świadczeniem usług oraz funkcjonowaniem Serwisu,
   3. wysyłaniem newslettera,
   4. realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   5. archiwizacją danych osobowych.
  2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymasz od Administratora informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
  3. W odniesieniu do części danych osobowych (wymienionych poniżej), ze względu na możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tytułu świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  4. Aktualnie terminy przedawnienia są regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Ogólny termin przedawnienia roszczeń przysługujących osobom fizycznym w sprawach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 6 lat. Jednakże przepisy kodeksu cywilnego zawierają szczególne regulacje przewidujące dłuższy termin przedawnienia roszczeń w sprawach m.in. o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, o naprawienie szkody na osobie. Dodatkowo w oparciu o przepisu kodeksu cywilnego, termin przedawnienia może być przerwany lub podlegać zawieszeniu. Z uwagi na powyższe Administrator będzie każdorazowo monitorował, czy doszło do przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami i w związku z tym, czy upłynął już termin przechowywania Twoich danych osobowych.
  5. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną oraz okresem przetwarzania zostały przedstawione w poniższej tabeli.
   1. Przetwarzanie danych  w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Serwisu
    Lp.Cel przetwarzania danychZakres przetwarzanych danych (jakie dane przetwarza Administrator) Podstawa prawna przetwarzania danychOkres przetwarzania
    1.Wypełnienie formularza i rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie  Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło Świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi usługami 
    2. Logowanie do Konta Użytkownika w SerwisieDane zwykłe: login i hasłoŚwiadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi usługami 
    3. Umożliwienie Użytkownikom korzystania z Konta w SerwisieDane zwykłe: login i hasło, dane zapisane na Koncie Użytkownika, w tym informacje o dokonanych darowiznach, historia Konta. Świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi usługami 
    4. Przyjmowanie od Użytkowników reklamacji dotyczących realizowanych usług drogą elektroniczną Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, inne dane wskazane przez Użytkownika w reklamacji – Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (w odniesieniu do danych zwykłych – dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją usługi oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze Użytkowników) oraz – art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w odniesieniu do szczególnych kategorii danych – dane te są przetwarzane na podstawie zgody, udzielonej przez Użytkownika poprzez podanie w reklamacji, z własnej inicjatywy, informacji dotyczących stanu zdrowia) Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi usługami
    5. Umożliwienie dokonywania darowizn za pośrednictwem SerwisuDane zwykłe: imię, nazwisko, adres e-mail, login i hasło, kwota darowizny.Świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi usługami
   2. Dane przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszeń Potrzebujących oraz realizacji umów o organizację Zbiórki
    Lp.Cel przetwarzania danychZakres przetwarzanych danych (jakie dane przetwarza Administrator) Podstawa prawna przetwarzania danychOkres przetwarzania
    1.Analiza zgłoszeń dokonywanych przez Użytkowników (Potrzebujących) Dane zwykłe: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, nr telefonu, inne informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w zgłoszeniu,Szczególne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez Użytkownika – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda – w odniesieniu do danych zwykłych) oraz – art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w odniesieniu do szczególnych kategorii danych), dane są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z weryfikacją zgłoszenia Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi usługami
    2. Weryfikacja tożsamości Użytkownika (Potrzebującego) w drodze wideokonferencjiDane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek widoczny podczas wideokonferencji, głos, informacje podane przez Potrzebującego w trakcie wideokonferencji.Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – podjęcie na żądanie Użytkownika działań niezbędnych do zawarcia umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapobieganiu oszustwom Przez czas dokonywania weryfikacji tożsamości
    3.Zawarcie i wykonanie z Potrzebującym umowy o organizację zbiórki  Dane zwykłe: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, informacje dotyczące sytuacji Potrzebującego uzasadniające organizację zbiórki (wiek, rodzaj wykonywanego zawodu, plany na przyszłość), dane niezbędne do weryfikacji zgłoszenia, wizerunek potrzebującego utrwalony na nagraniu, dane do rozliczeń, w tym nr rachunku bankowegoSzczególne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia podane przez użytkownika – Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (zawarcie i wykonanie umowy o organizację zbiórki),- art. 9 ust. 2 pkt a i e RODO (zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, przetwarzanie danych o stanie zdrowia upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą) Przez czas realizacji umowy o organizację Zbiórki, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową 
    4.Przekazywanie danych Potrzebującego podmiotowi świadczącemu usługi płatności internetowych Dane zwykłe: imię i nazwisko, nr rachunku bankowegoArt. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (realizacja umowy z Potrzebującym, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przekazywaniu danych podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze w celu realizacji umowy z Potrzebującym) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora
    5.Weryfikacja sposobu wykorzystania otrzymanych darowizn przez potrzebującego Dane zwykłe: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, informacje dotyczące sposobu wykorzystania darowizn uzyskanych w ramach zbiórki, Szczególne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia w celu weryfikacji sposobu wykorzystania darowizn uzyskanych w ramach zbiórki– Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (zawarcie i wykonanie umowy o organizację zbiórki),- art. 9 ust. 2 pkt a i e RODO (zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, przetwarzanie danych o stanie zdrowia upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą) do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową 
   3. promowanie działań Administratora, prowadzenie działań w celu poprawy jakości świadczonych usług
    Lp.Cel przetwarzania danychZakres przetwarzanych danych (jakie dane przetwarza Administrator) Podstawa prawna przetwarzania danychOkres przetwarzania
    1.Przesyłanie do Użytkownika newslettera na podstawie zgody Użytkownika Dane zwykłe: imię, nazwisko, adres e-mailArt. 6 ust. 1 lit. a i f  RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu jego usług) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera 
    2.Prowadzenie korespondencji lub innych form komunikacji w jakiejkolwiek sprawie związanej z działalnością Administratora, w tym w związku z realizowanymi usługami lub przesłanymi informacjami handlowymi  Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, Dane dobrowolnie wskazane przez Użytkownika w toku prowadzonej korespondencjiArt. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych wynikająca z zainicjowania kontaktu) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obsługi interesantów oraz prowadzenia działalności gospodarczej) Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z przechowywaniem korespondencji
   4. Dane osobowe przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych:
    Lp.Cel przetwarzania danychZakres przetwarzanych danych (jakie dane przetwarza Administrator) Podstawa prawna przetwarzania danychOkres przetwarzania
    1.Archiwizowanie zbiorów danych prowadzonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności Dane przetwarzane w toku działalności Administratora wskazane w pkt 1-3 powyżej art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zachowaniu informacji służących do prowadzenia działalności) oraz art. 6 ust. 1 lit. c ROOD (wykonanie obowiązków prawnych związanych z zapewnieniem użytkownikom dostępu do dotyczących ich danych osobowych)  Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi usługami
    2.Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania oraz ewidencji wymaganych na mocy przepisów RODO Dane przetwarzane w toku działalności Administratora wskazane w pkt 1-3 powyżejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 30 ust. 1 i 2 RODO (obowiązek prawny Administratora  wynikający z przepisów RODO)Przez czas prowadzenia działalności przez Administratora
    3.Wykonywanie innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz decyzji i orzeczeń właściwych organów Dane przetwarzane w toku działalności Administratora, wymagane przez przepisy prawaart. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez czas prowadzenia działalności przez Administratora
    4.Ustalenie lub dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami lub zarzutami Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu,Szczególne kategorie danych: informacje o stanie zdrowia, inne informacje uzyskane w związku z ewentualnymi postępowaniami sądowymi i polubownymi Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami lub zarzutami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w odniesieniu do danych o stanie zdrowia),  Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowanymi świadczeniami
     
  6. Administrator wykorzystuje w ramach Serwisu narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkowników ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:
   https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
   Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
   Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:
   https://policies.google.com/privacy?hl=pl
   Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z Serwisu (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  7. Korzystanie Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym został umieszczony Serwis. Powyższe zapytania są zapisywane na logach serwera. Logi obejmują m.in. IP Twojego urządzenia, informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz, datę i czas serwera. Powyższe dane nie są łączone (kojarzone) z konkretnymi osobami i nie służą do identyfikacji Twojej osoby. Logi serwera mają charakter pomocniczego materiału służącego do celów administracyjnych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
  8. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku jakiejkolwiek aktywności na profilu Administratora na portalach Facebook i Instagram (w tym polubienia naszego profilu, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.).
   Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portalu danych dotyczących aktywności na profilach Administratora, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu informacji dotyczących naszej działalności (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Podstawą jest także Twoja zgoda wynikająca z aktywności na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram (do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram możemy otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze,  proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów Administratora.
   Twoja aktywność na profilu Administratora na portalach Facebook i Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mamy wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie możemy zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcesz ograniczyć połączenie z naszym profilem na portalach Facebook lub Instagram, możesz skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować nasz profil.
   Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Twoich urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Twoim kontem. Facebook i Instagram może utworzyć Twój profil, nawet jeśli nie jesteś zalogowana(y) lub nie posiadasz zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

   Dostawcą portalu Facebook i Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
   Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/ .
   Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp 
 5. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
  1. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą przede wszystkim od Ciebie.
  2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Ciebie, mogą one pochodzić z następujących źródeł:
   1. od osób, które przekażą Twoje dane np. w korespondencji lub w zgłoszeniu zbiórki,
   2. ze źródeł publicznych, w szczególności z danych zamieszczonych na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz.
 6. Odbiorcy danych osobowych
  1. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia przetwarzanym przez nas danym osobowym maksymalnej ochrony.
  2. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
   1. upoważnionym współpracownikom Administratora,
   2. odbiorcom danych osobowych:
    1. podmiotom współpracującym z Administratorem (podmiotom leczniczym, fundacjom) – przy czym udostępnienie Twoich danych osobowych każdorazowo odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody w celu świadczenia pomocy i organizacji zbiórki,
    2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
    3. podmiotom świadczącym usługi z zakresu płatności internetowych,
    4. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   3. podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
    1. podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,
    2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe,
    3. Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.
  3. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku, gdy  wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.
 8. Inne uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
  1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
   5. prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając do nas e-mail na dane wskazane w pkt I powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych narusza przepisy prawa. 
  4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Ci w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
  5. Możemy podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Korzystając ze Strony, jak również współpracując lub komunikując się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie masz obowiązek przestrzegać prawa oraz dobrych obyczajów, jak również szanować dane osobowe, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
  2. Zakres działalności Administratora może się zmieniać i rozwijać, a wraz z tym rozwojem będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian będziemy informować w Serwisie oraz wykonywać w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.