Regulamin

I. Informacje og贸lne

 1. Serwis TVPomaga聽nale偶y do Fundacja Telewizja Pomaga,ul.聽Drogowc贸w 12, 05-600 Gr贸jec,wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Lublin-Wsch贸d w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000985913,REGON: 522750790, NIP: 7972080332, zwanego dalej r贸wnie偶 jako Fundacja聽lub Us艂ugodawca.
 2. Kontakt z Us艂ugodawc膮 we wszelkich sprawach zwi膮zanych z funkcjonowaniem Serwisu jest mo偶liwy:
  1. na adres e-mail: kontakt@tvpomaga.pl,
  2. pod numer telefonu: +48 502 659 068 lub
  3. na adres do korespondencji: Fundacja Telewizja Pomaga, ul. Drogowc贸w 12, 05-600 Gr贸jec.
 3. Udost臋pnienie funkcjonalno艣ci Serwisu jest us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 w聽rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮,聽realizowan膮 przez Us艂ugodawc臋 鈥 Fundacja Telewizja Pomaga na rzecz U偶ytkownik贸w 鈥 Darczy艅c贸w i Potrzebuj膮cych. 艢wiadczenie us艂ug odbywa si臋 na聽podstawie umowy zawieranej mi臋dzy Us艂ugodawc膮 a U偶ytkownikiem聽poprzez akceptacj臋 Regulaminu i korzystanie z us艂ug. Niniejszy Regulamin sk艂ada si臋 na tre艣膰 Um贸w zawieranych pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a U偶ytkownikami.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w聽rozumieniu art. 8 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 5. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w j臋zyku polskim i聽podlega polskiemu prawu.
 6. Korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Serwisu jest dobrowolne.
 7. Przed rozpocz臋ciem korzystania z Serwisu U偶ytkownika jest zobowi膮zany zapozna膰 si臋 z niniejszym Regulaminem.

II. S艂ownik poj臋膰

 1. U偶yte w Regulaminie definicje oznaczaj膮:
  1. Regulamin 鈥 oznacza niniejszy Regulamin;
  2. Serwis 鈥 strona internetowa tvpomaga.pl, na kt贸rej prowadzony jest Serwis TVPomaga;
  3. U偶ytkownik 鈥 osoba korzystaj膮ca z us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Serwisu;
  4. Potrzebuj膮cy 鈥 osoba fizyczna spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w Regulaminie, na kt贸rej rzecz w Serwisie jest zamieszczana Zbi贸rka, w celu zbierania Darowizn na okre艣lony cel Zbi贸rki;
  5. Darczy艅ca 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮ca zdolno艣膰 prawn膮, spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w Regulaminie, dokonuj膮ca, za po艣rednictwem funkcjonalno艣ci dost臋pnych w Serwisie, darowizny na okre艣lony cel Zbi贸rki;
  6. Us艂ugi 鈥 us艂ugi i funkcjonalno艣ci dost臋pne w Serwisie, realizowane przez Us艂ugodawc臋 na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie;
  7. Darowizna 鈥 kwota stanowi膮ca darowizn臋 w rozumieniu przepis贸w kodeksu cywilnego, wp艂acana przez U偶ytkownika 鈥 Darczy艅c臋 na rzecz Fundacji, celem wsparcia okre艣lonego Potrzebuj膮cego, dla kt贸rego jest organizowana zbi贸rka przy wykorzystaniu Us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Serwisu;
  8. Zbi贸rka 鈥 akcja udost臋pniana w Serwisie przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Potrzebuj膮cego, polegaj膮ca na zbieraniu pieni臋dzy w postaci Darowizn na okre艣lony cel zawarty w opisie Zbi贸rki, zobrazowany dodatkowo materia艂em filmowym;
  9. Konto 鈥 przestrze艅 sieciowa Serwisu przeznaczona dla zarejestrowanego U偶ytkownika, dost臋pna po zalogowaniu, obejmuj膮ca informacje o U偶ytkowniku i jego aktywno艣ci w Serwisie, umo偶liwiaj膮ca U偶ytkownikowi korzystanie z niekt贸rych funkcjonalno艣ci Serwisu;
  10. Rejestracja聽鈥 jednorazowa czynno艣膰, polegaj膮ca na stworzeniu Konta U偶ytkownika w Serwisie;
  11. Logowanie 鈥 czynno艣膰 polegaj膮ca na uzyskaniu przez U偶ytkownika dost臋pu do Konta w Serwisie;
  12. Has艂o 鈥 ci膮g znak贸w alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania si臋 na Konto U偶ytkownika, ustalany samodzielnie przez U偶ytkownika;
  13. Login 聽鈥 adres e-mail U偶ytkownika podany przez niego podczas Rejestracji, przy pomocy kt贸rego U偶ytkownik dokonuje Logowania na Konto;
  14. Newsletter聽鈥 informacje o Us艂ugodawcy oraz o prowadzonej przez Us艂ugodawc臋 dzia艂alno艣ci, w szczeg贸lno艣ci informacje handlowe w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, pochodz膮ce od Us艂ugodawcy, wysy艂ane U偶ytkownikowi przez Serwis, za zgod膮 U偶ytkownika, drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przez U偶ytkownika adres e-mail;
  15. KC 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
  16. ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
  17. RODO聽鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z dnia 27聽kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych).
 2. Definicje w liczbie pojedynczej maj膮 takie samo znaczenie w przypadku ich u偶ycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

III. Wymagania techniczne

 1. W celu prawid艂owego korzystania z Serwisu U偶ytkownik powinien spe艂ni膰 nast臋puj膮ce wymagania techniczne:
  1. posiada膰 urz膮dzenie umo偶liwiaj膮ce korzystanie z sieci Internet oraz odtwarzanie obrazu i d藕wi臋ku, z zainstalowan膮 prawid艂owo skonfigurowan膮, zgodnie z zaleceniami producenta, przegl膮dark膮 internetow膮 w aktualnej wersji, umo偶liwiaj膮c膮 odbieranie strony internetowej,
  2. posiada膰 dost臋p do sieci Internet,
  3. posiada膰 adres poczty e-mail (w przypadku U偶ytkownik贸w dokonuj膮cych Rejestracji w Serwisie).
 2. Us艂ugodawca nie gwarantuje poprawnego wy艣wietlania oraz pe艂nej dost臋pno艣ci wszystkich funkcjonalno艣ci Serwisu na przegl膮darkach w starszej wersjach ni偶 aktualne.
 3. Dost臋pno艣膰 Serwisu mo偶e by膰 zale偶na od urz膮dzenia, na kt贸rym U偶ytkownik uruchamia dost臋p do strony internetowej, posiadanych przez U偶ytkownika pakiet贸w transmisji danych, program贸w s艂u偶膮cych do korzystania z Internetu oraz do聽komunikacji elektronicznej. Us艂ugodawca nie odpowiada za聽brak dost臋pno艣ci Serwisu oraz brak mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋 Us艂ug wynikaj膮cy z powy偶szych przyczyn.
 4. Us艂ugodawca nie jest dostawc膮 Internetu ani dostawc膮 innych publicznie dost臋pnych us艂ug telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne. U偶ytkownik powinien we聽w艂asnym zakresie uzyska膰 dost臋p do stanowiska komputerowego lub innego urz膮dzenia ko艅cowego, za pomoc膮 kt贸rego mo偶liwe jest korzystanie z funkcjonalno艣ci Serwisu.

IV. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystywane s膮 pliki typu cookies, s艂u偶膮ce gromadzeniu informacji zwi膮zanych z korzystaniem ze strony przez U偶ytkownika.
 2. Szczeg贸艂owe informacje na temat wykorzystywanych na Stronie plik贸w cookies zawiera Polityka Prywatno艣ci.

V. Zakres us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Serwisu

 1. Serwis umo偶liwia U偶ytkownikom korzystanie z nast臋puj膮cych Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮:
  1. Rejestracja i Logowanie do Konta U偶ytkownika,
  2. dost臋p do Konta U偶ytkownika w dowolnie przez siebie wybranym czasie,
  3. zarz膮dzanie danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie u偶ywania Konta,
  4. uzyskiwanie informacji o nowych Zbi贸rkach w Serwisie,
  5. przegl膮danie nagra艅 video dotycz膮cych Potrzebuj膮cych i prowadzonych na ich rzecz Zbi贸rek,
  6. dokonywanie Darowizn w ramach Zbi贸rek w Serwisie,
  7. zamawianie us艂ugi Newsletter.
 2. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do聽przej艣ciowego zaprzestania dzia艂ania Serwisu ze wzgl臋du np. na czynno艣ci konserwacyjne zwi膮zane z modyfikacj膮 us艂ug Serwisu, awarie i konieczno艣膰 ich usuwania. Przej艣ciowe zaprzestanie dzia艂ania Serwisu mo偶e by膰 wywo艂ane tak偶e przyczynami niezale偶nymi od Us艂ugodawcy.
 3. Serwis dzia艂a 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu, z wy艂膮czeniem okres贸w awarii, przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i聽prace konserwacyjne s膮 prowadzone w miar臋 mo偶liwo艣ci w godzinach nocnych.
 4. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa komunikacji, Us艂ugodawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa Serwisu.

VI. Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

 1. Je偶eli postanowienia Regulaminu nie stanowi膮 inaczej, prawa do wszelkich tre艣ci udost臋pnianych w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci: maj膮tkowe i niemaj膮tkowe  prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie maj膮tkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo w艂asno艣ci przemys艂owej oraz inne prawa w艂asno艣ci intelektualnej podlegaj膮ce ochronie prawnej 鈥  przys艂uguj膮 (i) ich w艂a艣cicielom, (ii) Us艂ugodawcy lub (iii) podmiotom, z kt贸rymi Us艂ugodawca zawar艂 stosowne umowy licencyjne.
 2. Powielanie tre艣ci, w tym wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie tekst贸w, nagra艅, obraz贸w lub zdj臋膰, jak r贸wnie偶 ich fragment贸w bez zgody Us艂ugodawcy jest niedozwolone.
 3. Materia艂y opublikowane w Serwisie mog膮 by膰 kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wy艂膮cznie w celu u偶ytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materia艂贸w, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.
 4. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych tre艣ci pochodz膮cych z Serwisu  wymaga zgody Us艂ugodawcy, wyra偶onej na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie si臋 przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materia艂贸w w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci.

VII. Zasady korzystania z Us艂ug 艣wiadczonych w Serwisie

 1. U偶ytkownik korzystaj膮cy z Serwisu zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
  1. korzystania z Serwisu w spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, zgodnie z聽przepisami prawa oraz Regulaminem;
  2. korzystania z Serwisu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla pozosta艂ych U偶ytkownik贸w oraz dla Us艂ugodawcy, z poszanowaniem ich d贸br osobistych i wszelkich przys艂uguj膮cych im praw;
  3. korzystania z tre艣ci zamieszczonych z Serwisie jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku 鈥 wykorzystywanie w innym zakresie tre艣ci zamieszczonych w Serwisie jest dopuszczalne wy艂膮cznie na podstawie pisemnej zgody Us艂ugodawcy lub w艂a艣ciciela tych tre艣ci;
  4. niepodejmowania dzia艂a艅 kt贸re mog艂yby zablokowa膰, przeci膮偶y膰 lub zak艂贸ci膰 nale偶yte funkcjonowanie Serwisu, takich jak rozsy艂anie lub umieszczanie w Serwisie niezam贸wionej informacji handlowej, reklam, wirus贸w lub z艂o艣liwego oprogramowania;
  5. niezamieszczania w Serwisie informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczeg贸lno艣ci tre艣ci naruszaj膮cych prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub dobra osobiste przys艂uguj膮ce innym osobom, jak r贸wnie偶 tre艣ci o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, obra偶aj膮cym uczucia religijne, nawo艂uj膮cym do przemocy, szerzenia nienawi艣ci, rasizmu lub ksenofobii;
  6. niepodejmowania czynno艣ci maj膮cych na celu wej艣cie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla U偶ytkownika lub dla niego niedozwolonych.
 2. Osoby korzystaj膮ce z Us艂ug oraz zawieraj膮ce Umow臋 w imieniu innej osoby powinny posiada膰 w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptuj膮c Regulamin osoba, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzednim o艣wiadcza, 偶e posiada umocowanie do korzystania z Us艂ug i/lub do zawarcia Umowy pochodz膮ce od osoby, w imieniu kt贸rej jest zawierana umowa.
 3. Us艂ugodawca jest uprawniony do zweryfikowania okoliczno艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 2 powy偶ej poprzez zwr贸cenie si臋 do U偶ytkownika o przekazanie stosownego umocowania. W przypadku braku umocowania, Us艂ugodawca mo偶e odm贸wi膰 realizacji Us艂ug.

VIII. Rejestracja Konta w Serwisie

 1. Dokonuj膮c Rejestracji U偶ytkownik jest zobowi膮zany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzaj膮cych w b艂膮d oraz nienaruszaj膮cych praw os贸b trzecich. U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 w przypadku podania danych niespe艂niaj膮cych warunk贸w okre艣lonych w poprzednim zdaniu.
 2. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie U偶ytkownik jest zobowi膮zany:
  1. wype艂ni膰 elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupe艂niaj膮c: imi臋, nazwisko, adres e-mail, has艂o;
  2. zaakceptowa膰 tre艣膰 Regulaminu;
  3. o艣wiadczy膰, 偶e zapozna艂 si臋 z Polityk膮 prywatno艣ci;
  4. klikn膮膰 przycisk 鈥瀂arejestruj Konto鈥.
 3. Podczas Rejestracji U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie Newslettera. Udzielenie powy偶szej zgody jest fakultatywne i nie stanowi warunku dokonania Rejestracji.
 4. Z chwil膮 Rejestracji Konta U偶ytkownika dochodzi do zawarcia mi臋dzy stronami umowy o聽艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Umowa dotyczy mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Serwisu, wskazanych w pkt V.1. Regulaminu i nie wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 dokonywania jakichkolwiek p艂atno艣ci. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i mo偶e by膰 w ka偶dej chwili rozwi膮zana przez U偶ytkownika poprzez usuni臋cie Konta w spos贸b okre艣lony w pkt IX.1 Regulaminu.
 5. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku p贸藕niejszych zmian tych danych, jak r贸wnie偶 za ewentualne naruszenie praw os贸b trzecich w zwi膮zku z wprowadzonymi danymi.

IX. Usuni臋cie Konta U偶ytkownika

 1. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili i z dowolnej przyczyny usun膮膰 Konto w Serwisie wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres Us艂ugodawcy kontakt@tvpomaga.pl.
 2. W zwi膮zku z usuni臋ciem Konta w Serwisie U偶ytkownik jest informowany przez Us艂ugodawc臋, 偶e usuni臋cie Konta b臋dzie wi膮za艂o si臋 z utrat膮 dost臋pu do historii Konta, w tym wykonanych Darowizn.
 3. Skasowanie Konta nie pozbawia U偶ytkownika mo偶liwo艣ci sk艂adania reklamacji, ani nie powoduje automatycznego usuni臋cia U偶ytkownika z listy subskrybent贸w Newslettera.
 4. W przypadku naruszania przez U偶ytkownika Regulaminu, Us艂ugodawca mo偶e udzieli膰 U偶ytkownikowi upomnienia, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail U偶ytkownika zawieraj膮c膮 informacj臋 o rodzaju naruszenia oraz mo偶liwych dalszych konsekwencjach naruszania Regulaminu.
 5. Je偶eli U偶ytkownik, pomimo upomnienia w trybie okre艣lonym w ust. 4 powy偶ej, nadal narusza postanowienia Regulaminu, Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 U偶ytkownikowi umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Wypowiedzenie umowy nast臋puje z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Po zako艅czeniu okresu wypowiedzenia Us艂ugodawca usunie konto U偶ytkownika z Serwisu.
 6. Usuni臋cie Konta U偶ytkownika jest r贸wnoznaczne z rozwi膮zaniem umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 7. Us艂ugodawca poinformuje U偶ytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym zako艅czeniu 艣wiadczenia Us艂ug w Serwisie. Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 ulegaj膮 rozwi膮zaniu najp贸藕niej z chwil膮 zako艅czenia dzia艂ania Serwisu.

X. Logowanie

 1. Logowanie na Konto U偶ytkownika nast臋puje z wykorzystaniem Loginu oraz Has艂a podanego przez U偶ytkownika w trakcie Rejestracji.
 2. Po zalogowaniu na Konto U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zmieni膰 swoje Has艂o oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystaj膮c z zak艂adki Konto.
 3. U偶ytkownik jest zobowi膮zany utrzymywa膰 Has艂o w poufno艣ci oraz chroni膰 Has艂o przed nieuprawnionym dost臋pem os贸b trzecich.
 4. U偶ytkownik mo偶e logowa膰 si臋 na swoje Konto r贸wnie偶 za po艣rednictwem swojego profilu w portalu Facebook, konta Google lub Apple.

XI. Dokonywanie zg艂osze艅 przez Potrzebuj膮cych, weryfikacja zg艂osze艅, zawarcie umowy o organizacj臋 Zbi贸rki 

 1. Potrzebuj膮cy, kt贸ry chcia艂by skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci zorganizowania na jego rzecz za po艣rednictwem Serwisu Zbi贸rki jest zobowi膮zany przes艂a膰 swoje zg艂oszenie na adres e-mail Us艂ugodawcy kontakt@tvpomaga.pl lub skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮 telefonicznie pod nr telefonu +48 502 659 068 oraz poda膰 sw贸j adres e-mail, na kt贸ry Us艂ugodawca prze艣le dalsze instrukcje post臋powania.
 2. W odpowiedzi na otrzymane zg艂oszenie, o kt贸rym mowa w ust. 1 powy偶ej, Us艂ugodawca prze艣le Potrzebuj膮cemu instrukcj臋 potwierdzenia zg艂oszenia. W celu potwierdzenia zg艂oszenia Potrzebuj膮cy powinien przes艂a膰 do Us艂ugodawcy:
  1. swoje dane osobowe: imi臋, nazwisko U偶ytkownika oraz Potrzebuj膮cego (je艣li Potrzebuj膮cy jest inn膮 osob膮 ni偶 U偶ytkownik), dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail,
  2. opis swojej sytuacji zdrowotnej, osobistej, rodzinnej, kt贸ra ma zosta膰 opublikowana za po艣rednictwem Serwisu,
  3. o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z Regulaminem oraz jego akceptacj臋,
  4. potwierdzenie zapoznania si臋 z Polityk膮 prywatno艣ci oraz zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w zwi膮zanych z weryfikacj膮 zg艂oszenia,
  5. potwierdzenie zapoznania si臋 z Pouczeniem o prawie do odst膮pienia od umowy,
  6. wyrazi膰 zgod臋 na przyst膮pienie do realizacji umowy o organizacj臋 Zbi贸rki przed up艂ywem 14-dniowego terminu na odst膮pienie od umowy.
 3. Po otrzymaniu zg艂oszenia Us艂ugodawca weryfikuje tre艣膰 zg艂oszenia. W ramach weryfikacji zg艂oszenia Us艂ugodawca zwr贸ci si臋 do Potrzebuj膮cego o udost臋pnienie dodatkowych informacji lub dokument贸w, w celu potwierdzenia prawdziwo艣ci tre艣ci wskazanych w zg艂oszeniu. Us艂ugodawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o udost臋pnienie pe艂nomocnictwa do dzia艂ania w imieniu innej osoby.
 4. Publikacja Zbi贸rki na rzecz Potrzebuj膮cego jest mo偶liwa wy艂膮cznie po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, o kt贸rej mowa w ust. 3 powy偶ej. Weryfikacja dokonywana przez Us艂ugodawc臋 ma charakter oceny i mo偶e by膰 dokonywana przy wykorzystaniu wybranych przez Us艂ugodawc臋 kryteri贸w.
 5. Us艂ugodawca dokonuje weryfikacji zg艂osze艅 w kolejno艣ci ich wp艂ywu. Us艂ugodawca mo偶e odm贸wi膰 og艂oszenia Zbi贸rki bez podania przyczyny.
 6. Us艂ugodawca poinformuje Potrzebuj膮cego o wynikach weryfikacji. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Potrzebuj膮cego strony ustalaj膮 warunki i termin realizacji nagrania video oraz orientacyjny termin publikacji Zbi贸rki. Z chwil膮 ustalenia powy偶szych warunk贸w dochodzi do zawarcia przez strony umowy o organizacj臋 Zbi贸rki.
 7. Umowa o organizacj臋 Zbi贸rki obejmuje w szczeg贸lno艣ci:
  1. opracowanie opisu sytuacji Potrzebuj膮cego,
  2. wykonanie nagrania video dotycz膮cego Potrzebuj膮cego,
  3. zamieszczenie w Serwisie na ustalony przez strony okres Zbi贸rki zawieraj膮cej opis sytuacji Potrzebuj膮cego oraz nagranie video,
  4. udost臋pnianie informacji o prowadzonej zbi贸rce w sieci Internet, w tym w mediach spo艂eczno艣ciowych Us艂ugodawcy,
  5. udost臋pnienie platformy umo偶liwiaj膮cej pozyskiwanie Darowizn w zwi膮zku z prowadzon膮 Zbi贸rk膮.
 8. W przypadku przekazania przez Potrzebuj膮cego Us艂ugodawcy za po艣rednictwem Serwisu lub poza Serwisem jakichkolwiek materia艂贸w Potrzebuj膮cy udziela Us艂ugodawcy nieodp艂atnej, niewy艂膮cznej i nieograniczonej czasowo licencji, wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji, na korzystanie z tych materia艂贸w i ich rozpowszechnienie. Licencja obejmuje wszelkie materia艂y utrwalone w dowolnej formie i na dowolnych no艣nikach, w tym papierowych i elektronicznych, jak r贸wnie偶 udost臋pniane w sieci Internet. Potrzebuj膮cy udziela Us艂ugodawcy zezwolenia tak偶e na korzystanie i rozporz膮dzanie opracowaniami materia艂贸w, o kt贸rych mowa wy偶ej, w celach zwi膮zanych z organizacj膮 Zbi贸rki na rzecz Potrzebuj膮cego.
 9. Akceptuj膮c niniejszy Regulamin Potrzebuj膮cy wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych za po艣rednictwem Serwisu (w tym na publiczne udost臋pnianie za po艣rednictwem sieci Internet) oraz na rozpowszechnianie wizerunku Potrzebuj膮cego w Serwisie w zwi膮zku z organizowan膮 Zbi贸rk膮.
 10. Akceptuj膮c niniejszy Regulamin Potrzebuj膮cy wyra偶a zgod臋 na pobieranie przez Fundacj臋 5% kwoty Darowizn dokonanych w ramach Zbi贸rki za po艣rednictwem Serwisu. Przedmiotowa kwota jest przeznaczana na pokrycie koszt贸w Fundacji zwi膮zanych z prowadzeniem Zbi贸rki, a tak偶e na realizacj臋 cel贸w statutowych Fundacji, co Potrzebuj膮cy przyjmuje do wiadomo艣ci i akceptuje.
 11. U偶ytkownik dokonuj膮cy zg艂oszenia Zbi贸rki w imieniu osoby trzeciej za po艣rednictwem Serwisu jest zobowi膮zany posiada膰 zgod臋 tej osoby na udost臋pnienie jej danych osobowych oraz zgod臋 na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie. W przypadku nieposiadania przez t臋 osob臋 pe艂nej zgodno艣ci do czynno艣ci prawnych, zgoda powinna zosta膰 udzielona przez przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna tej osoby.
 12. Potrzebuj膮cy jest聽zobowi膮zany do informowania Us艂ugodawcy o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w zg艂oszeniu, w tym w szczeg贸lno艣ci danych adresowych oraz danych dotycz膮cych sytuacji Potrzebuj膮cego uzasadniaj膮cej organizacj臋 Zbi贸rki. Informacje, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu powinny zosta膰 przekazane niezw艂ocznie po zaistnieniu zmiany.
 13. Kwoty zebrane z Darowizn w ramach Zbi贸rki za po艣rednictwem Serwisu s膮 przekazywane przez Fundacj臋 Potrzebuj膮cemu pod warunkiem zebrania ca艂o艣ci kwoty Zbi贸rki wskazanej w Serwisie. 艢rodki zebrane w ramach Zbi贸rki s膮 przekazywane Potrzebuj膮cemu na wskazany przez niego i zweryfikowany przez Fundacj臋 rachunek bankowy.
 14. W przypadku, gdy w trakcie Zbi贸rki oka偶e si臋, 偶e cel Zbi贸rki nie mo偶e zosta膰 zrealizowany (np. z powodu zmiany sytuacji zdrowotnej Potrzebuj膮cego lub up艂ywu czasu, na kt贸ry Zbi贸rka zosta艂a zaplanowana), Strony mog膮 ustali膰 inny cel Zbi贸rki i dokona膰 zmiany tre艣ci informacji o Zbi贸rce w Serwisie. W przypadku, gdy ustalenie innego celu nie jest mo偶liwe, Us艂ugodawca mo偶e:
  1. Wstrzyma膰 przekazywanie Darowizn w ramach Zbi贸rki,
  2. przeznaczy膰 zgromadzone 艣rodki z Darowizn, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, na cel innej Zbi贸rki, co Potrzebuj膮cy przyjmuje do wiadomo艣ci i akceptuje. Potrzebuj膮cy dokonuje wyboru innej Zbi贸rki, na cel kt贸rej zostanie przelana kwota Darowizn.
 15. Potrzebuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do:
  1. wsp贸艂pracy w dobrej wierze z Us艂ugodawc膮 podczas wykonywania Umowy, w tym w trakcie przygotowywania nagrania video;
  2. udzielania informacji zgodnie ze swoj膮 najlepsz膮 wiedz膮.
 16. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawdziwe informacje zawarte w opisie Zbi贸rki lub w nagraniu video, kt贸re zosta艂y zamieszczone na skutek zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji przez Potrzebuj膮cego, chyba 偶e jest to wynikiem zawinionego dzia艂ania Us艂ugodawcy lub os贸b, za kt贸re Us艂ugodawca odpowiada.
 17. Darowizny otrzymane w ramach Zbi贸rki Potrzebuj膮cy jest zobowi膮zany przeznaczy膰 na cel Zbi贸rki. Potrzebuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 prawn膮 w przypadku przeznaczenia uzyskanej Darowizny na inny cel ni偶 na cel Zbi贸rki. Po zako艅czeniu Zbi贸rki i przekazaniu Potrzebuj膮cemu zebranych 艣rodk贸w Potrzebuj膮cy jest zobowi膮zany przekaza膰 Us艂ugodawcy informacj臋 dotycz膮c膮 sposobu wydatkowania 艣rodk贸w pochodz膮cych ze Zbi贸rki oraz potwierdzi膰 odpowiednimi dowodami zgodno艣膰 wydatkowania 艣rodk贸w z celem Zbi贸rki. Us艂ugodawca mo偶e zwraca膰 si臋 do Potrzebuj膮cego o dodatkowe informacje zwi膮zane z wydatkowaniem przedmiotowych 艣rodk贸w.
 18. Potrzebuj膮cy jest zobowi膮zany we w艂asnym zakresie dope艂ni膰 wszelkich ewentualnych formalno艣ci podatkowych zwi膮zanych z Darowiznami otrzymanymi w ramach Zbi贸rki.

XII. Odst膮pienie od umowy o organizacj臋 Zbi贸rki

 1. Potrzebuj膮cy, kt贸ry zawar艂 umow臋 o organizacj臋 Zbi贸rki (umow臋 na odleg艂o艣膰) mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z zastrze偶eniem postanowie艅 poni偶szych, zw艂aszcza ust. 8-12 poni偶ej.
 2. Uprawnienie do odst膮pienia od umowy mo偶e zosta膰 zrealizowane poprzez przes艂anie o艣wiadczenia o odst膮pieniu na adres do korespondencji lub na adres poczty elektronicznej Us艂ugodawcy wskazane w pkt I.2 Regulaminu. O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowi膮zkowe.
 3. Termin na z艂o偶enie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy o organizacj臋 Zbi贸rki rozpoczyna si臋 w dniu, w kt贸rym umowa zosta艂a zawarta zgodnie z pkt XI.4. Regulaminu. Do zachowania terminu na odst膮pienie od Umowy wystarczy, 偶e przed jego up艂ywem Potrzebuj膮cy wy艣le o艣wiadczenie o odst膮pieniu na adres e-mail Us艂ugodawcy lub nada o艣wiadczenie przesy艂k膮 polecon膮 w plac贸wce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu.
 4. O prawie do odst膮pienia Potrzebuj膮cy zostaje poinformowany w chwili zawarcia  Umowy poprzez przed艂o偶enie pouczenia o prawie odst膮pienia od Umowy (Za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu).
 5. Z zastrze偶eniem ust. 7 poni偶ej, prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Potrzebuj膮cemu w odniesieniu do um贸w o organizacj臋 Zbi贸rki, je艣li Us艂ugodawca wykona艂 us艂ugi obj臋te umow膮 za wyra藕n膮 zgod膮 Potrzebuj膮cego przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy. Us艂ugodawca informuje Potrzebuj膮cego, 偶e za jego wyra藕n膮 zgod膮, po wykonaniu us艂ug obj臋tych umow膮 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, Potrzebuj膮cy traci prawo do odst膮pienia od umowy.
 6. Potrzebuj膮cy wyra偶a zgod臋, o kt贸rej mowa w ust. 5 powy偶ej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas dokonywania zg艂oszenia. Niewyra偶enie zgody, o kt贸rej mowa w poprzednim zdaniu, mo偶e skutkowa膰 wstrzymaniem wykonania umowy do czasu up艂ywu 14 dniowego terminu na odst膮pienie od umowy zawartej na odleg艂o艣膰.
 7. Potrzebuj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od umowy o organizacj臋 Zbi贸rki po up艂ywie 14 dni od dnia jej zawarcia, jednak jest zobowi膮zany zwr贸ci膰 Us艂ugodawcy poniesione przez Us艂ugodawc臋 i udokumentowane bezpo艣rednie koszty wykonania umowy. Us艂ugodawca niezw艂ocznie po otrzymaniu o艣wiadczenia o odst膮pieniu poinformuje Potrzebuj膮cego o wysoko艣ci poniesionych do chwili otrzymania o艣wiadczenia koszt贸w. Je偶eli po otrzymaniu informacji o poniesionych kosztach Potrzebuj膮cy podtrzymuje o艣wiadczenie o odst膮pieniu, umowa ulega rozwi膮zaniu.
 8. W chwili odst膮pienia od umowy wygasaj膮 powi膮zane z ni膮 umowy dodatkowe zawarte przez Potrzebuj膮cego, je偶eli na ich podstawie 艣wiadczenie jest realizowane przez Us艂ugodawc臋 lub osob臋 trzeci膮 na podstawie porozumienia z Us艂ugodawc膮. Us艂ugodawca nie ponosi koszt贸w zwi膮zanych z wyga艣ni臋ciem tych um贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych powy偶ej. Je偶eli umowa dodatkowa zosta艂a zawarta z osob膮 trzeci膮, Us艂ugodawca poinformuje t臋 osob臋 o odst膮pieniu przez Potrzebuj膮cego od umowy.

XIII. Informacje o Zbi贸rkach 

 1. Informacje o Potrzebuj膮cych i organizowanych na ich rzecz Zbi贸rkach s膮 publikowane w Serwisie poprzez zamieszczenie nagra艅 video zawieraj膮cych m.in. przybli偶enie postaci Potrzebuj膮cego, opis problemu, z jakim styka si臋 Potrzebuj膮cy, cel i kwot臋 Zbi贸rki.
 2. Wszystkie Zbi贸rki aktualnie prowadzone za po艣rednictwem Serwisu s膮 dost臋pne na podstronie 鈥濸otrzebuj膮cy鈥. U偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 nagrania video poszczeg贸lnych Zbi贸rek w ramach okre艣lonych w Serwisie kategorii (sekcji) b臋d膮cej podstron膮 Serwisu, w szczeg贸lno艣ci 鈥濸ilne鈥, 鈥濶ajbli偶ej celu鈥, 鈥濷statni dzwonek鈥, 鈥濶ajpopularniejsze鈥, 鈥濶ajnowsze鈥, 鈥濻ukcesy鈥. O umieszczeniu Zbi贸rki w sekcji 鈥濸ilne鈥 decyduje Us艂ugodawca.
 3. Us艂ugodawca mo偶e wstrzyma膰 publikacj臋 Zbi贸rki w Serwisie, a tak偶e wstrzyma膰 mo偶liwo艣膰 dokonywania Darowizn w ramach Zbi贸rki w przypadku, gdy:
  1. zostanie ujawnione, 偶e informacje przekazane przez Potrzebuj膮cego na etapie poprzedzaj膮cym zawarcie umowy o organizacj臋 Zbi贸rki lub na etapie realizacji umowy okaza艂y si臋 nieprawdziwe, w szczeg贸lno艣ci je艣li oka偶膮 si臋 nieprawdziwe informacje dotycz膮ce choroby czy sytuacji osobistej Potrzebuj膮cego uzasadniaj膮ce organizacj臋 Zbi贸rki,
  2. z przyczyn niele偶膮cych po stronie Us艂ugodawcy dalsze prowadzenie Zbi贸rki mo偶e niekorzystnie wp艂ywa膰 na renom臋 Us艂ugodawcy,
  3. konieczno艣膰 wstrzymania publikacji Zbi贸rki lub wstrzymania mo偶liwo艣ci dokonywania Darowizn wynika z przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa.
 4. Wp艂aty dokonane przez Darczy艅c贸w w ramach Zbi贸rek nie podlegaj膮 zwrotowi.

XIV. Dokonywanie Darowizn

 1. W celu dokonania Darowizny Darczy艅ca powinien:
  1. Wybra膰 okre艣lon膮 Zbi贸rk臋 i klikn膮膰 w aktywny obszar Zbi贸rki 鈥 po klikni臋ciu na konkretn膮 Zbi贸rk臋 Darczy艅ca mo偶e obejrze膰 nagranie video, o kt贸rym mowa w ust. 1 powy偶ej;
  2. Klikn膮膰 link pod Zbi贸rk膮 鈥濿ybierz kwot臋 i wesprzyj teraz鈥;
  3. wybra膰 kwot臋 Darowizny spo艣r贸d zaproponowanych w Serwisie kwot (50 z艂 lub 100 z艂) lub wpisa膰 w pustym polu w oknie 鈥濪owolna kwota鈥 wskazan膮 przez siebie kwot臋;
  4. zalogowa膰 si臋 w Serwisie (je艣li Darczy艅ca wcze艣niej nie by艂 zalogowany) lub wpisa膰 swoje dane osobowe (je艣li Darczy艅ca zamierza dokona膰 wp艂aty bez logowania), tj. imi臋, nazwisko, adres e-mail;
  5. dokona膰 wyboru sposobu p艂atno艣ci spo艣r贸d oferowanych w Serwisie wskazanych w ust. 7 poni偶ej;
  6. potwierdzi膰 zapoznanie si臋 z Regulaminem oraz zaakceptowa膰 jego tre艣膰,
  7. potwierdzi膰 zapoznanie si臋 w Polityk膮 Prywatno艣ci i wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zwi膮zanych z organizacj膮 p艂atno艣ci,
  8. klikn膮膰 link 鈥濿p艂a膰 teraz鈥, aby przej艣膰 do serwisu p艂atno艣ci i dokona膰 wp艂aty.
 2. W oknie dotycz膮cym danych osobowych Darczy艅ca mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie:
  1. aktualizacji post臋p贸w Zbi贸rki w ramach, kt贸rej Darczy艅ca dokona艂 wp艂aty;
  2. Newslettera.
 3. Akceptuj膮c niniejszy Regulamin Darczy艅ca wyra偶a zgod臋 na:
  1. pobieranie przez Us艂ugodawc臋 z ka偶dej wp艂aty w ramach Serwisu prowizji w聽wysoko艣ci 5 % od kwoty Darowizny. Przedmiotowe 艣rodki s膮 potr膮cane z kwoty Darowizny i przekazane Us艂ugodawcy przez Serwis P艂atniczy na cele opisane w pkt XI.10,
  2. zmian臋 celu Darowizny, tj. przekazanie wp艂aconej przez Darczy艅c臋 Darowizny na cel innej Zbi贸rki prowadzonej w ramach Serwisu, w przypadkach okre艣lonych w pkt XI.14. i XIII.3 Regulaminu.
 4. P艂atno艣ci w Serwisie mog膮 by膰 dokonywane za po艣rednictwem nast臋puj膮cych Serwis贸w P艂atniczych:
  1. Przelewy24聽zgodnie z regulaminem serwisu dost臋pnym na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin
 5. Umowa Darowizny mi臋dzy Darczy艅c膮 a Fundacj膮 zostaje zawarta w chwili dokonania p艂atno艣ci, po uprzednim dope艂nieniu formalno艣ci wskazanych w ust. 1 powy偶ej.
 6. Po dokonaniu Darowizny wskazany adres e-mail Darczy艅cy zostaje przes艂ana wiadomo艣膰 zawieraj膮ca potwierdzenie dokonanej p艂atno艣ci oraz tre艣膰 Regulaminu zapisanego w postaci PDF.
 7. Po zebraniu ca艂ej ustalonej kwoty w ramach Zbi贸rki, Darowizny s膮 przekazywane za po艣rednictwem Serwisu P艂atniczego bezpo艣rednio na rachunek Potrzebuj膮cych, po potr膮ceniu przez Fundacj臋 kwoty, o kt贸rej mowa w ust. 3 pkt 1 powy偶ej.
 8. Rozliczenia transakcji zwi膮zanych z przekazywaniem Darowizn przeprowadzane s膮 za po艣rednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu po艣rednictwa finansowego.
 9. 艁膮czna kwota Darowizn dokonanych przez Darczy艅c贸w w ramach danej Zbi贸rki jest 聽widoczna w Serwisie, przy czym kwota ta jest kwot膮 orientacyjn膮 i mo偶e si臋 r贸偶ni膰 od 艂膮cznej kwoty rzeczywi艣cie przekazanych Darowizn, w szczeg贸lno艣ci ze聽wzgl臋du na mo偶liwe op贸藕nienia w dzia艂aniu systemu bankowego.

XV. Reklamacje

 1. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do z艂o偶enia reklamacji w przypadku:
  1. nieprawid艂owego funkcjonowania Serwisu,
  2. nieprawid艂owo艣ci w zakresie 艣wiadczenia przez Us艂ugodawc臋 Us艂ug za po艣rednictwem Serwisu.
 2. U偶ytkownik mo偶e wnie艣膰 reklamacj臋:
  1. Drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail Us艂ugodawcy kontakt@tvpomaga.pl聽wpisuj膮c w tytule wiadomo艣ci 鈥瀝eklamacja鈥,
  2. w formie pisemnej na adres:
   Portal TVPomaga
   Fundacja Telewizja Pomaga,
   ul.聽Drogowc贸w 12, 05-600 Gr贸jec
 3. Us艂ugodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14聽dni od dnia zg艂oszenia.
 4. Us艂ugodawca informuje U偶ytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez przes艂anie wiadomo艣ci:
  1. na adres e-mail wskazany przez U偶ytkownika lub (w przypadku niewskazania adresu e-mail w艂a艣ciwego do korespondencji w sprawie reklamacji) na adres e-mail, z kt贸rego zosta艂a wys艂ana reklamacja,
  2. na adres wskazany w pi艣mie U偶ytkownika 鈥 w przypadku, gdy reklamacja zosta艂a wniesiona w formie pisemnej.
 5. Reklamacje dotycz膮ce 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez podmioty trzecie (w tym podmioty dostarczaj膮ce systemy p艂atno艣ci elektronicznych) powinny by膰 wnoszone bezpo艣rednio do tych podmiot贸w. Podmioty, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim rozpatruj膮 reklamacje we w艂asnym zakresie, zgodnie z regulaminami 艣wiadczenia us艂ug przez te podmioty.

XVI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownik贸w jest Us艂ugodawca.
 2. Szczeg贸艂owe Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych, kt贸re zgodnie z RODO jest zobowi膮zany poda膰 administrator danych osobowych, znajduj膮 si臋 w Polityce Prywatno艣ci dost臋pnej pod linkiem https://tvpomaga.pl/polityka-prywatnosci/ 

XVII. Poufno艣膰

 1. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 do zachowania poufno艣ci danych uzyskanych od Potrzebuj膮cego w celu analizy zg艂oszenia, stworzenia nagrania video oraz zamieszczenia  Zbi贸rki w Serwisie, a tak偶e do zachowania poufno艣ci informacji zwi膮zanych z pozosta艂ymi U偶ytkownikami, uzyskanych w zwi膮zku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Us艂ug za po艣rednictwem Serwisu.
 2. Obowi膮zek wskazany w ust. 1 powy偶ej nie ma zastosowania do przypadk贸w, w odniesieniu do kt贸rych przepisy obowi膮zuj膮cego prawa wymaga膰 b臋d膮 udost臋pnienia lub ujawnienia osobom trzecim informacji i osoby te za偶膮daj膮 od Us艂ugodawcy ich przekazania. Us艂ugodawca niezw艂ocznie poinformuje U偶ytkownika o zg艂oszeniu powy偶szego 偶膮dania, chyba 偶e przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub decyzji organu 偶膮daj膮cego udost臋pnienia.

XVIII. Postanowienia przej艣ciowe i ko艅cowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si臋 przepisy prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Polski, w tym prawa Unii Europejskiej.
 2. 呕adne z postanowie艅 Regulaminu nie ogranicza uprawnie艅 U偶ytkownika, jakie przys艂uguj膮 mu na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajduj膮 przepisy obowi膮zuj膮cego prawa.
 3. Us艂ugodawca nie jest zwi膮zany 偶adnym kodeksem dobrych praktyk, o kt贸rym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Na podstawie art. 6 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, Us艂ugodawca poinformuje U偶ytkownika na jego 偶膮danie, w formie przez niego wybranej, o szczeg贸lnych zagro偶eniach zwi膮zanych z korzystaniem z jakichkolwiek us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
 5. Aktualny Regulamin jest nieodp艂atnie udost臋pniany na stronie Serwisu, w spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci.
 6. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 12.07.2022 roku.
 7. Us艂ugodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w nast臋puj膮cych przypadkach:
  1. zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, maj膮cych bezpo艣redni wp艂yw na tre艣膰 Regulaminu,
  2. na艂o偶enia na Us艂ugodawc臋 okre艣lonych obowi膮zk贸w przez organy pa艅stwowe,
  3. podj臋cia przez Us艂ugodawc臋 dzia艂a艅 maj膮cych na celu usprawnienie dzia艂ania Serwisu oraz 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,
  4. rozpocz臋cia realizacji przez Us艂ugodawc臋 nowych Us艂ug,
  5. podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 ochrony prywatno艣ci U偶ytkownik贸w,
  6. dokonania zmian w Polityce prywatno艣ci,
  7. gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadu偶yciom lub ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa.
 8. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z up艂ywem terminu wskazanego przez Us艂ugodawc臋, nie wcze艣niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia U偶ytkownika o zmianie oraz udost臋pnienia U偶ytkownikom tre艣ci zmienionego regulaminu poprzez publikacj臋 w Serwisie oraz poprzez przes艂anie zmienionego Regulaminu na adres e-mail zarejestrowanego U偶ytkownika.
 9. Us艂ugodawca mo偶e wprowadzi膰 zmian臋 Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania ww. terminu w przypadku, gdy:
  1. jest to wymagane na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub decyzji w艂a艣ciwego organu pa艅stwowego,
  2. zmiana jest niezb臋dna w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa U偶ytkownik贸w oraz przekazanych przez nich danych.
 10. Us艂ugodawca zastrzega聽sobie prawo聽do聽zmian聽adres贸w聽e-mail聽lub adres贸w do korespondencji podanych w Regulaminie.聽Zmiany, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi膮 zmiany Regulaminu. 聽

Za艂膮czniki:

Za艂膮cznik nr 1 鈥 Wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy o organizacj臋 Zbi贸rki

Za艂膮cznik nr 2 – Pouczenie o prawie odst膮pienia od umowy o organizacj臋 Zbi贸rki